A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Хотівський академічний ліцей імені Левка Лук’яненка Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області
Levko Lukianenko Academik Lyceum of Khotiv

Моніторинг якості освіти

Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти в

Хотівському академічному ліцеї імені Левка Лук’яненка

Києво-Святошинської районної ради

Київської області

 

1. Загальні засади

1.1. Положення є документом, розробленим відповідно до:

-  ст. 41 Закону України “Про освіту”,

- Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 (для 1-го класу),

- Державного стандарту початкової загальної освіти» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 № 462 (для 2-4-х класів),

- Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 (для 11-х класів) та від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5-9-х класів, 10-х класів),

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р.  № 778,

- Освітньої програми Хотівського академічного ліцею імені Левка Лук’яненка Києво-Святошинської районної ради Київської області.

 

1.2. Це Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Хотівському академічному ліцеї імені Левка Лук’яненка (далі - Положення) закріплює основні напрями і цілі оцінної діяльності у закладі і покликане сприяти управлінню якістю освіти.

Положення поширюється на діяльність усіх педагогічних працівників закладу, які здійснюють професійну діяльність відповідно до трудових договорів, у тому числі на педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

 

1.3. У цьому Положенні використовуються наступні поняття:

- якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг;

- якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг;

- комплексна характеристика освітньої діяльності і рівень підготовки здобувача освіти відповідно до  державних освітніх стандартів і (чи) потреб фізичної або юридичної особи, в інтересах якої здійснюється освітня діяльність, у тому числі, рівень досягнення планованих результатів освоєння Освітньої програми (закладу);

-  внутрішня система забезпечення якості освіти - система управління якістю освіти на основі проектування, збору і аналізу інформації про зміст освіти, результати освоєння Освітньої програми (за рівнями освіти), умов її реалізації і ефективності складових її підпрограм /компонентів;

- система зовнішнього забезпечення якості освіти - включення споживачів освітніх послуг, органів державно-громадського управління/колегіального управління закладом в оцінювання діяльності освітньої системи  закладу, змісту освіти відповідно до вимог Державних стандартів загальної освіти (за відповідними рівнями), цілей і завдань державної політики у сфері освіти.

 

1.4. Внутрішня система забезпечення якості освіти:

- функціонує у взаємозв'язку з системою внутрішньошкільного контролю і моніторингу як основи управління освітньою діяльністю закладу;

- спрямована на забезпечення відповідності процедурам і змісту зовнішньої оцінки якості освіти.

 

1.5.Оцінка якості освіти здійснюється за допомогою:

- системи внутрішньошкільного контролю;

- громадської експертизи якості освіти;

- ліцензування;

- державної підсумкової атестації випускників, в тому числі проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

- моніторингу якості освіти.

 

1.6. Джерелами даних для оцінки якості освіти можуть використовуватися:

- освітня статистика;

- проміжна і підсумкова атестація;

- моніторингові дослідження;

- соціологічні опитування.

 

2. Основні цілі, завдання та принципи

внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2.1. Цілями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- формування єдиної системи діагностики і контролю стану освіти, що забезпечує визначення чинників і своєчасне виявлення змін, що впливають на якість освіти у закладі;

- отримання об'єктивної інформації про функціонування і розвиток системи освіти у закладі, тенденції її зміни і причини, що впливають на якість освіти;

- надання учасникам освітнього процесу і громадськості достовірної  інформації про якість освіти;

- ухвалення обгрунтованих і своєчасних управлінських рішень щодо вдосконалення системи освіти і підвищення рівня інформованості споживачів освітніх послуг при ухваленні таких рішень;

- прогнозування розвитку освітньої системи закладу.

 

 2.2. Завданнями побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- формування єдиного розуміння критеріїв якості освіти і підходів до їх вимірювання;

- формування системи аналітичних показників, що дозволяють ефективно реалізовувати основні цілі внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- формування ресурсної бази і забезпечення функціонування освітньої статистики  закладу та моніторингу якості освіти;

- вивчення і самооцінка стану розвитку і ефективності діяльності закладу;

- визначення рівня відповідності умов здійснення освітнього процесу державним вимогам;

- визначення рівня відповідності Освітньої програми закладу запитам основних споживачів освітніх послуг та нормативним вимогам;

- забезпечення доступності якісної освіти;

- оцінка рівня індивідуальних освітніх досягнень здобувачів освіти;

- визначення у рамках моніторингових досліджень рівня відповідності якості освіти на різних рівнях навчання  державним і соціальним стандартам;

- виявлення чинників, що впливають на якість освіти;

- сприяння підвищенню кваліфікації учителів, які беруть участь у процедурах оцінювання якості освіти;

- визначення напрямів підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань, що стосуються вимог до атестації педагогів, індивідуальних досягнень здобувачів освіти;

- визначення стимулювальних доплат педагогам;

- розширення участі  громадськості в управлінні системою освіти закладу.

 

2.3. У основу внутрішньої системи забезпечення якості освіти покладені наступні принципи:

- об'єктивності, достовірності, повноти і системності інформації про якість освіти;

- реалістичності вимог, норм і показників якості освіти, їх соціальної і особистісної значущості, обліку індивідуальних особливостей розвитку здобувачів освіти;

- відкритості, прозорості процедур оцінки якості освіти;

- спадкоємності в освітній політиці, інтеграції в зовнішню систему забезпечення якості освіти;

- доступності інформації про стан і якість освіти для різних груп споживачів;

- рефлексивності, що реалізовується через залучення педагогів до самоаналізу і самооцінки своєї діяльності з опорою на об'єктивні критерії і показники;

- підвищення потенціалу внутрішньої оцінки, самооцінки, самоаналізу кожного педагога;

- оптимальності використання джерел первинних даних для визначення показників якості і ефективності освіти (з урахуванням можливості їх багаторазового використання);

- інструментальності і технологічності використовуваних показників (з урахуванням існуючих можливостей збору даних, методик вимірів, аналізу і інтерпретації даних, підготовленості споживачів до їх сприйняття);

- мінімізації системи показників з урахуванням потреб різних рівнів управління;

- взаємодоповнення оцінних процедур, встановлення між ними взаємозв'язків і взаємозалежності;

- дотримання морально-етичних норм при проведенні процедур оцінки якості освіти в закладі.

 

3. Організаційна і функціональна структура

внутрішньої системи забезпечення якості освіти

3.1.Організаційна структура, що здійснює внутрішню оцінку, експертизу якості освіти і інтерпретацію отриманих результатів, включає: адміністрацію школи, педагогічну, методичну ради закладу, методичні об'єднання учителів-предметників, тимчасові структури (педагогічний консиліум, комісії та ін.).

3.2.Адміністрація школи :

- формує блок локальних актів, які регулюють функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу, затверджує наказом директора закладу і контролює їх виконання;

- розробляє заходи і готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, бере участь у цих заходах;

- забезпечує на основі Освітньої програми проведення в закладі контрольно-оцінних процедур, моніторингових, соціологічних і статистичних досліджень з питань якості освіти;

- організовує систему моніторингу якості освіти в закладі, здійснює збір, обробку, зберігання і оприлюднення інформації про стан і динаміку розвитку;

- аналізує  результати внутрішньої системи забезпечення якості освіти на рівні закладу;

- забезпечує умови для підготовки працівників закладу до здійснення контрольно-оцінних процедур;

- формує інформаційно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти (аналіз роботи закладу за навчальний рік, звіт директора закладу);

- приймає управлінські рішення з розвитку якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих у процесі реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

 

3.3.Методична рада закладу і методичні об'єднання учителів-предметників:

- беруть участь у розробці методики оцінювання якості освіти, системи показників, що характеризують стан і динаміку розвитку закладу, критеріїв оцінки результативності професійної діяльності педагогів;

- сприяють проведенню підготовки працівників закладу і громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;

- проводять експертизу організації, змісту і результатів атестації педагогів, у тому числі за результатами сертифікації, формують пропозиції щодо їх вдосконалення;

- готують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за результатами оцінки якості освіти на рівні закладу.

 

3.4. Педагогічна рада закладу:

- сприяє організації роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчих ініціатив;

- формує систему показників, що характеризують стан і динаміку розвитку системи освіти в закладі;

- заслуховує інформацію і звіти педагогічних працівників, доповіді представників організацій і установ, які взаємодіють із закладом з питань якості освіти, у тому числі інформацію про перевірку дотримання санітарно-гігієнічного режиму в закладі, про охорону праці, здоров'я і життя здобувачів освіти та інші питання освітньої діяльності закладу;

- приймає рішення про якість виконання Освітньої програми закладу за результатами навчального року.

 

4. Реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освіти

4.1. Реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснюється на основі нормативних правових актів Державної служби якості освіти, Міністерства освіти і науки України, відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

 

4.2. Заходи з реалізації цілей і завдань внутрішньої системи забезпечення якості освіти плануються і здійснюються на основі проблемного аналізу освітнього процесу закладу, визначення методології, технології і інструментарію оцінки якості освіти.

 

4.3. Предметом внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- якість освітніх результатів здобувачів освіти (відповідність індивідуальних освітніх досягнень державним стандартам);

- якість організації освітнього процесу, що включає доступність освіти,  комфортності здобуття освіти, матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, освітній простір, у тому числі створення інклюзивного освітнього середовища;

- якість Освітньої програми/Освітніх програм, що прийнята/прийняті і реалізовуються у закладі, умови їх реалізації;

- виховна робота;

- професійна компетентність педагогів, їх діяльність щодо забезпечення необхідної якості результатів освіти;

- ефективність управління якістю освіти;

- прозорість та інформаційна відкритість діяльності закладу;

- стан збереження здоров'я здобувачів освіти.

 

4.4.Реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснюється за допомогою визначених процедур і експертної оцінки якості освіти.

4.4.1. Зміст процедури оцінки якості освітніх результатів здобувачів освіти включає:

- державну підсумкову атестацію випускників 11-х класів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання;

- державну підсумкову атестацію випускників 9-х класів;

- проміжну і поточну атестацію здобувачів освіти;

- державну підсумкову атестацію учнів 4-х класів як моніторингові дослідження якості знань за основними предметами початкової школи;

- участь і результативність у шкільних, районних, обласних та всеукраїнських етапах учнівських  олімпіад, конкурсів, змагань;

- моніторингове дослідження учнів 1-х класів "Готовність до навчання в школі і адаптація";

- моніторингове дослідження рівня навченості та адаптації учнів 5-х, 10-х класів;

- моніторингове дослідження освітніх досягнень здобувачів освіти на різних рівнях навчання відповідно до внутрішньої програми моніторингових досліджень.

4.4.2.Зміст процедури оцінки якості організації освітнього процесу включає:

- результати ліцензування і державної акредитації;

- ефективність механізмів самооцінки і зовнішньої оцінки діяльності закладу шляхом аналізу щорічних звітів директора;

- програмно-інформаційне забезпечення, наявність сайту закладу, його регулярне поповнення, інтернет і ефективність його використання в освітньому процесі;

- оснащеність навчальних кабінетів сучасним обладнанням, засобами навчання і меблями;

- забезпеченість підручниками, методичною і навчальною літературою;

- оцінку забезпечення безпеки (ТБ, ДСанПіН 5.5.2.008-01, антитерористична безпека, вимоги нормативних документів);

- оцінку стану умов навчання відповідно до норматив і вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 2.4.2.2821-10;

- діагностику рівня тривожності учнів 1-х, 5-х, 10-х класів  у період адаптації;

- аналіз результатів подальшого працевлаштування випускників;

- оцінку відкритості закладу для батьків і громадських організацій, анкетування батьків.

4.4.3. Зміст процедури оцінки якості виховної роботи включає:

- якість планування виховної роботи;

- охоплення здобувачів освіти змістом діяльності, яка відповідає їхнім інтересам і потребам;

- наявність учнівського самоврядування;

- рівень задоволеності здобувачів освіти та батьків виховним процесом;

- дослідження рівня вихованості здобувачів освіти;

- позитивна динаміка кількості правопорушень і злочинів, вчинених здобувачами освіти.

4.4.4.Зміст процедури оцінки професійної компетентності педагогів і їхньої діяльності із забезпечення необхідної якості освіти включає:

- атестацію педагогів;

- готовність педагогічних працівників до підвищення кваліфікації (систематичність проходження курсів, участь у роботі районних методичних об'єднань тощо);

- знання і використання сучасних педагогічних методик і технологій;

- освітні досягнення здобувачів освіти;

- підготовку і участь  експертів зовнішнього незалежного оцінювання, членів атестаційних комісій, журі тощо;

- участь у професійних конкурсах різного рівня.

4.4.5. Зміст процедури оцінки здоров'я здобувачів освіти включає:

- наявність медичного кабінету і його оснащеність;

- регулярність і якість проведення санітарно-епідеміологічних профілактичних заходів;

- оцінку захворюваності здобувачів освіти, педагогічних і інших працівників школи;

- оцінку ефективності оздоровчої роботи (здоров'язбережувальні програми, режим дня, організація відпочинку і оздоровлення дітей у канікулярний час);

- оцінку стану фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

4.5. Критерії виступають інструментом, покликаним наповнити змістом оцінку і забезпечити вимір рівня результатів діяльності закладу. Вони можуть бути представлені розрахунком певних показників, які при необхідності можуть коригуватися, джерелом розрахунку є статистичні показники.

 

4.6. Періодичність проведення оцінювання якості освіти, визначення суб'єктів оцінної діяльності та критеріїв оцінювання встановлюються у внутрішній програмі моніторингових досліджень.

 

4.7. Діагностичні і оцінні процедури у рамках внутрішньої системи забезпечення якості освіти можуть проводитися із залученням професійних і громадських експертів.

 

5. Участь громадськості у внутрішній оцінці і контролі якості освіти

5.1.Надання гласності і відкритості результатам оцінки якості освіти здійснюється шляхом надання інформації :

- основним споживачам результатів внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- засобам масової інформації через публічний звіт директора школи;

- розміщення аналітичних матеріалів, результатів оцінки якості освіти на офіційному сайті закладу.

 

5.2. Внутрішня система забезпечення якості освіти припускає участь у здійсненні оцінної діяльності громадськості і професійних об'єднань у якості експертів. Вимоги до експертів, які залучаються до оцінювання якості освіти, встановлюються нормативними документами, що регламентують реалізацію процедур контролю і оцінки якості освіти.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень